Eğitim İçin Açık Rıza Metni

ORGANİZASYON/ETKİNLİK/EĞİTİME KATILAN KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİ İŞLEME AÇIK RIZA FORMU

 

Vermiş olduğu organizasyona/etkinliğe/eğitime katılmış olduğum FANUC TURKEY ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ (“FANUC TÜRKİYE”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde aşağıda belirtilen kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin yine aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine1, bu bilgilerin aşağıda belirtilen kişi gruplarına aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve ilgili Kanun’dan doğan haklarım2 ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi ve saklanması konusunda ve söz konusu bilgilerimin organizasyon/eğitim/etkinlik bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanacağı konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi, Organizasyon/Etkinlik/Eğitim’e Katılanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığını belirtir, söz konusu bilgilerimin işlenmesinin kişisel veri mevzuatı ihlali olmadığını, bu hususta FANUC TÜRKİYE’ den herhangi bir talebim bulunmadığını kabul ve beyan ederim.

Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Veri İşlenme Amacı Aktarılacak Grup
Organizasyon/Etkinlik/Eğitim sırasında kişilerin video veya fotoğraf çekilmek suretiyle alınan görüntüleri Organizasyon/Etkinlik/Eğitim sırasında fotoğraf çekilmek ve video kaydı yapılmak suretiyle şirketin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve katılımın ispatı amaçlarıyla 1)      FANUC TÜRKİYE sosyal medya hesaplarını takip eden gerçek ve tüzel kişiler

2)      FANUC TÜRKİYE yurtdışı şirket ortağı

Kişilerin T.C. Kimlik No ve Ad/Soyad Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Organizasyon/Etkinlik/Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi ve katılımın ispatı ile ilgili sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla FANUC TÜRKİYE yurtdışı iş ortağı
Kişilerin iletişim bilgileri (E-posta adresi ve telefon numarası) Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Organizasyon / Etkinlik/ Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi ve katılımın ispatı ile ilgili sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla FANUC TÜRKİYE yurtdışı iş ortağı
Eğitime katılan kişilerin öğrencilik belgesi veya mezuniyet belgesi, eğitim türü ve tarihi Veri sorumlusu tarafından sunulan eğitimin temini FANUC TÜRKİYE yurtdışı iş ortağı
Eğitime katılan kişilerin ilgi alanları Veri sorumlusu tarafından sunulan eğitimin temini FANUC TÜRKİYE yurtdışı iş ortağı
Eğitime katılan kişilerin imzası Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Organizasyon/Etkinlik/Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi ve katılımın ispatı ile ilgili sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla FANUC TÜRKİYE yurtdışı iş ortağı
Eğitime Katılan Kişilerin Çalıştığı Kurum Adı Veri sorumlusu tarafından sunulan eğitimin temini FANUC TÜRKİYE yurtdışı iş ortağı

 

[1] Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

2 Kişisel Verisi İşlenen Kişilerin Yasal Hakları

FANUC TÜRKİYE’ye başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak isteminiz halinde ilgili talebinizi, yazılı olarak FANUC TÜRKİYE’ye iletebilirsiniz.